Generalforsamling

Referater fra tidligere afholdte generalforsamlinger:

2017 – Referat
2017 – Budget
2017 – Regnskab
2017 – Resultatopgørelse og noter
2017 – Balance

2016 – Referat
2016 – Budget
2016 – Regnskab og balance
2016 – Noter til resultat
2016 – Rettelse til bogfoering

2015 – Referat
2015 – Budget
2015 – Regnskab og balance

2014 – Referat
2014 – Budget
2014 – Resultatopgørelse
2014 – Balance

2013 – Referat
2012 – Referat
2011 – Referat
2010 – Referat
2009 – Referat
2008 – Referat

Vedtægter

Vedtægter for Fyns Islandshesteklub Skeifa

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Fyns Islandshesteklub Skeifa, hjemmehørende på Fyn og øerne. Foreningen består af en hovedforening og et antal lokalforeninger med hjemsted i de respektive fynske kommuner. Foreningen er medlem af Dansk Islandshesteforening.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at lave aktiviteter for brugere af den renavlede islandske hest og udbrede kendskabet hertil, samt at virke for dennes korrekte anvendelse. Foreningens virksomhed er almennyttig og tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent og overskud på stævner og andre aktiviteter.

§ 4. Medlemmer:

Alle med interesse for den islandske hest kan optages som medlemmer. Medlemskab er personligt. Medlemmer af lokalforeninger under Fyns Islandshesteklub Skeifa, skal også være medlem af Fyns Islandshesteklub Skeifa. Medlemsperioden er 1. januar til 31. december.
Kontingent opkræves en gang årligt efter generalforsamling er afholdt.
Et medlem betragtes som udmeldt, hvis kontingent ikke er betalt senest 30 dage efter, at der er rykket for det.
For hver husstand skal der være mindst et hovedmedlem. Hvis et husstandsmedlem flytter i kontingentperioden, fortsætter medlemsskabet i resten af kontingentperioden. Hvis husstandsmedlemmet det efterfølgende år stadig har anden adresse end hovedmedlemmet, så ændres medlemsskabet automatisk til hovedmedlem ved næste opkrævning af kontingent.
Elever på fynske efter-, høj-, produktions- og heldagsskoler, kan tegne personligt medlemskab, hvis skolen officielt tilbyder deres elever at ride islandsk hest, som en del af skoleforløbet. Medlemsperioden gælder et år fra indmeldelse og tidligst fra skoleårets start. Der opkræves samme kontingent som normalt årskontingent for hovedmedlemmer. Medlemsskabet bortfalder automatisk efter et år og der udsendes ikke ny kontingentopkrævning.

§ 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. Lokalforeninger betaler samme kontingent pr. medlem som direkte medlemmer.

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i februar måned.

Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer
6) Indkomne forslag
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) EventueltGeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.

§ 8. Bestyrelsesarbejdet:

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Generalforsamlingen indkaldes skiftligt via blad/brev eller elekronisk pr. e-mail til alle medlemmer. Ved skiftlig indkaldelse sendes brevet eller bladet til hovedmedlemmet på adressen. Hvis medlemmet ikke har e-mail, sendes indkaldelsen med post. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag skal sendes til formanden indtil 2 uger før generalforsamlingen. Foreningens regnskab og forslag til budget gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside forud for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis der også her er stemmelighed, foretages lodtrækning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen beslutter det, eller mindst 20% af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 7 personer. Herudover er formænd for lokalklubber under Fyns Islandshesteklub Skeifa automatisk medlem af bestyrelsen.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
4 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen.
samt
Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer, udlejer af lokaler m.m. til foreningen
samt
Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær/referent.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes minimum 2 bestyrelses-møder årligt, eller hvis formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Kun fremmødte har stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overens-stemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være i familie med eller samboende med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsinstruks for foreninger, der modtager tilskud.

§ 12. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald indtræder næstformanden.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes evt. tilskudsgivende kommuner for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør skal ske hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer tilkendegiver det på en generalforsamling. Såfremt der ikke er nok fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2015.