Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamlingen 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Budget 2024

Balance

Resultatopgørelse med noter 2023

Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamlingen 2023

Indkaldelse til Skeifas generalforsamling 2023

Resultat 2023

Resultat med revisorpåtegning

Noter til resultat 2023

Budget 2023

 

Generalforsamling 2022

Referat, Generalforsamlingen 22. februar 2022

Indkaldelse til Skeifas generalforsamling 2022

Resultat 2022

Regnskab 2022

Noter til regnskab 2022

Balance 2022

Budget 2022 vedtaget på generalforsamlingen 22.02.2022

Generalforsamling 2021

Referat, Skeifa generalforsamling 23. februar 2021
Tillæg til referat generalforsamling – valgperiode for bestyrelsesmedlemmer

Beretning 2020 – da generalforsamlingen foregår online, beder vi alle læse bestyrelsens beretnng for 2020 inden mødet.

Regnskab 2021

Resultat 2021

Balance 2021

Regnskab med revisiorpåtegning 2021

Noter til resultat 2021

Budgetforslag 2021

Generalforsamling 2020

Budget 2020 vedtaget på generalforsamlingen 18. februar 2020
Referat generalforsamling 18. februar 2020
Indkaldelse til generalforsamling 18. februar 2020
Budgetforslag 2020
Rengskab og balance
Resultatopgørelse

Generalforsamling 2019

2019 – Referat
Hovedforening – lokalforening kontingentflow
Budgetforslag 2019
2018 – Balance
2018 – Resultatopgørelse
2018 – Noter til resultatopgørelse
2018 – Regnskab med revisor
2018 – Bestyrelsens beretning
Forslag fra Skeifa Svendborg

Referater fra tidligere generalforsamlinger

2018 – Referat
2018 – Budget
2018 – Regnskab
2018 – Resultatopgørelse
2018 – Noter til resultatopgørelse
2018 – Balance
2018 – Bestyrelsens beretning

2017 – Referat
2017 – Budget
2017 – Regnskab
2017 – Resultatopgørelse og noter
2017 – Balance

2016 – Referat
2016 – Budget
2016 – Regnskab og balance
2016 – Noter til resultat
2016 – Rettelse til bogfoering

2015 – Referat
2015 – Budget
2015 – Regnskab og balance

2014 – Referat
2014 – Budget
2014 – Resultatopgørelse
2014 – Balance

2013 – Referat
2012 – Referat
2011 – Referat
2010 – Referat
2009 – Referat
2008 – Referat

Vedtægter

Vedtægter for Fyns Islandshesteklub Skeifa
Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2022
 
Klik her for printvenlig version.
 
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Fyns Islandshesteklub Skeifa, hjemmehørende på Fyn og øerne. Foreningen består af
en hovedforening og et antal lokalforeninger med hjemsted i de respektive fynske kommuner. Foreningen
er medlem af Dansk Islandshesteforening.
 
§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at lave aktiviteter for brugere af den renavlede islandske hest og udbrede
kendskabet hertil, samt at virke for dennes korrekte anvendelse. Foreningens virksomhed er almennyttig og
tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
 
§ 3. Foreningens drift:
Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent og overskud på stævner og andre aktiviteter.
 
§ 4. Medlemmer:
Alle med interesse for den islandske hest kan optages som medlemmer. Medlemskab er personligt.
Medlemmer af lokalforeninger under Fyns Islandshesteklub Skeifa, skal også være medlem af Fyns
Islandshesteklub Skeifa. Medlemsperioden er 15. marts til 14. marts.
Kontingent opkræves en gang årligt efter generalforsamling er afholdt.
Et medlem betragtes som udmeldt, hvis kontingent ikke er betalt senest 30 dage efter, at der er rykket for
det.
For hver husstand skal der være mindst et hovedmedlem. Hvis et husstandsmedlem flytter i
kontingentperioden, fortsætter medlemsskabet i resten af kontingentperioden. Hvis husstandsmedlemmet
det efterfølgende år stadig har anden adresse end hovedmedlemmet, så ændres medlemsskabet
automatisk til hovedmedlem ved næste opkrævning af kontingent.
 
Elever på fynske efter-, høj-, produktions- og heldagsskoler, kan tegne personligt medlemskab, hvis skolen
officielt tilbyder deres elever at ride islandsk hest, som en del af skoleforløbet. Medlemsperioden gælder et
år fra indmeldelse og tidligst fra skoleårets start. Der opkræves samme kontingent som normalt
årskontingent for hovedmedlemmer. Medlemsskabet bortfalder automatisk efter et år og der udsendes
ikke ny kontingentopkrævning.
 
§ 5. Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. Lokalforeninger betaler samme
kontingent pr. medlem som direkte medlemmer.
 
§ 6. Foreningens ledelse:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
§ 7. Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i februar måned.
Generalforsamlingen skal som minimum have følgende dagsorden:
 
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer.
6) Indkomne forslag.
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og ikke må være medlem af
bestyrelsen.
 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have
inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen
træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med
stemmeret.
 
§ 8. Bestyrelsesarbejdet:
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Generalforsamlingen indkaldes skiftligt via blad/brev eller elekronisk pr. e-mail til alle medlemmer. Ved
skiftlig indkaldelse sendes brevet eller bladet til hovedmedlemmet på adressen. Hvis medlemmet ikke har
e-mail, sendes indkaldelsen med post. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal
det fremgå, at indsendelse af forslag skal sendes til formanden indtil 2 uger før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab og forslag til budget gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside forud for
afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
 
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter
højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis der også her er stemmelighed, foretages
lodtrækning.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen beslutter det, eller mindst 20% af
medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker
skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.
 
§ 9. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 7 personer. Herudover er formænd for lokalklubber under Fyns Islandshesteklub
Skeifa automatisk medlem af bestyrelsen.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
4 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.
 
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m.
til foreningen.
samt
Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer, udlejer af lokaler m.m. til
foreningen
samt
Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
 
§ 10. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær/referent.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt, eller
hvis formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres på foreningens
hjemmeside. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan godkende referatets indhold skal det konkret fremgå af
referat fra det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Kun fremmødte har stemmeret.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid forlange kontoudskrift fra kassereren. Ved eventuel mistanke om
misbrug kan et flertal ved et bestyrelsesmøde beslutte, at formand og næstformand kan kontakte
foreningens bank for at spærre for adgang for kassereren. Et sådant bestyrelsesmøde kan indkaldes med
kortere frist end de 8 dage. Formanden skal have adgang til konto kig.
 
§ 11. Budget, ansøgning, regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i
lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være i familie
med eller samboende med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsinstruks for
foreninger, der modtager tilskud.
 
§ 12. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formand og kasserer, når der skal indgås kontrakter, aftaler eller skiftes pengeinstitut
mv. Ved en af disses forfald indtræder næstformanden. Foreningen tegnes af kassereren i forhold til ind-og
udbetalinger, oprettelse af eventuelle underkonti i klubbens bank samt til at administrere klubbens
betalingskort eller andre betalingsordninger.
 
§ 13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes evt. tilskudsgivende kommuner for at sikre, at de til
stadighed opfylder lovens krav.
 
§ 14. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør skal ske hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
tilkendegiver det på en generalforsamling. Såfremt der ikke er nok fremmødte medlemmer på
generalforsamlingen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages ved simpelt
stemmeflertal.